تور کیش نوروز 99

هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته
قیمت 3 تخته (هرنفر)
قیمت کودک بدون تخت
نوزاد
1,240,000 تومان
-
1,180,000 تومان
800,000 تومان
-
توضیحات : 27 اسفند به 1 فروردین
1,240,000 تومان
-
1,240,000 تومان
1,000,000 تومان
-
توضیحات : 13 فروردین به 16 فروردین
1,350,000 تومان
-
1,250,000 تومان
800,000 تومان
-
توضیحات : 27 اسفند به 1 فروردین
1,400,000 تومان
-
1,250,000 تومان
1,000,000 تومان
-
توضیحات : 13 فروردین به 16 فروردین
1,600,000 تومان
-
1,480,000 تومان
1,000,000 تومان
-
توضیحات : 13 فروردین به 16 فروردین
1,620,000 تومان
-
1,490,000 تومان
800,000 تومان
-
توضیحات : 27 اسفند به 1 فروردین
1,620,000 تومان
-
1,620,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 10 فروردین به 13 فروردین
1,620,000 تومان
-
1,620,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 11 فروردین به 14 فروردین
1,620,000 تومان
-
1,620,000 تومان
1,000,000 تومان
-
توضیحات : 12 فروردین به 15 فروردین
1,625,000 تومان
-
1,500,000 تومان
950,000 تومان
-
توضیحات : 28 اسفند به 2 فروردین
1,680,000 تومان
-
1,450,000 تومان
800,000 تومان
-
توضیحات : 27 اسفند به 1 فروردین
1,800,000 تومان
-
1,700,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 10 فروردین به 13 فروردین
1,800,000 تومان
-
1,700,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 11 فروردین به 14 فروردین
1,800,000 تومان
-
1,700,000 تومان
1,000,000 تومان
-
توضیحات : 12 فروردین به 15 فروردین
1,820,000 تومان
-
1,640,000 تومان
800,000 تومان
-
توضیحات : 27 اسفند به 1 فروردین
1,850,000 تومان
-
1,750,000 تومان
950,000 تومان
-
توضیحات : 28 اسفند به 2 فروردین
1,875,000 تومان
-
1,700,000 تومان
950,000 تومان
-
توضیحات : 28 اسفند به 2 فروردین
2,075,000 تومان
-
1,850,000 تومان
1,300,000 تومان
-
توضیحات : 1 فروردین به 4 فروردین
2,075,000 تومان
-
1,850,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 4 به 7 فروردین
2,075,000 تومان
-
1,850,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 5 به 8 فروردین
2,075,000 تومان
-
1,850,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 6 به 9 فروردین
2,075,000 تومان
-
1,850,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 7 به 10 فروردین
2,075,000 تومان
-
1,850,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 8به 11 فروردین
2,075,000 تومان
-
1,850,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 9 به 12 فروردین
2,075,000 تومان
-
1,850,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 9 فروردین به 12 فروردین
2,250,000 تومان
-
2,050,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 10 فروردین به 13 فروردین
2,275,000 تومان
-
2,050,000 تومان
13,000,000 تومان
-
توضیحات : 29 اسفند به 3 فروردین
2,275,000 تومان
-
2,050,000 تومان
1,300,000 تومان
-
توضیحات : 3 به 6 فروردین
2,280,000 تومان
-
2,000,000 تومان
1,300,000 تومان
-
توضیحات : 1 فروردین به 4 فروردین
2,280,000 تومان
-
2,050,000 تومان
1,300,000 تومان
-
توضیحات : 2 فروردین به 5 فروردین
2,280,000 تومان
-
2,000,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 4 به 7 فروردین
2,280,000 تومان
-
2,000,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 5 به 8 فروردین
2,280,000 تومان
-
2,000,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 6 به 9 فروردین
2,280,000 تومان
-
2,000,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 7 به 10 فروردین
2,280,000 تومان
-
2,000,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 8به 11 فروردین
2,280,000 تومان
-
2,000,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 9 به 12 فروردین
2,280,000 تومان
-
2,000,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 9 فروردین به 12 فروردین
2,310,000 تومان
-
2,150,000 تومان
800,000 تومان
-
توضیحات : 27 اسفند به 1 فروردین
2,320,000 تومان
-
3,070,000 تومان
950,000 تومان
-
توضیحات : 28 اسفند به 2 فروردین
2,320,000 تومان
-
2,000,000 تومان
1,000,000 تومان
-
توضیحات : 12 فروردین به 15 فروردین
2,350,000 تومان
2,100,000 تومان
-
950,000 تومان
-
توضیحات : 28 اسفند به 2 فروردین
2,350,000 تومان
-
2,100,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 11 فروردین به 14 فروردین
2,400,000 تومان
-
2,300,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 4 به 7 فروردین
2,400,000 تومان
-
2,300,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 5 به 8 فروردین
2,400,000 تومان
-
2,300,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 6 به 9 فروردین
2,400,000 تومان
-
2,300,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 7 به 10 فروردین
2,400,000 تومان
-
2,300,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 8به 11 فروردین
2,400,000 تومان
-
2,300,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 9 به 12 فروردین
2,400,000 تومان
-
2,300,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 9 به 12 فروردین
2,400,000 تومان
-
2,300,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 9 فروردین به 12 فروردین
2,400,000 تومان
-
2,300,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 9 فروردین به 12 فروردین
2,400,000 تومان
-
2,000,000 تومان
1,000,000 تومان
-
توضیحات : 13 فروردین به 16 فروردین
2,430,000 تومان
-
2,300,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 8به 11 فروردین
2,450,000 تومان
-
1,800,000 تومان
800,000 تومان
-
توضیحات : 27 اسفند به 1 فروردین
2,450,000 تومان
-
2,200,000 تومان
13,000,000 تومان
-
توضیحات : 29 اسفند به 3 فروردین
2,450,000 تومان
-
2,300,000 تومان
1,000,000 تومان
-
توضیحات : 13 فروردین به 16 فروردین
2,480,000 تومان
-
2,200,000 تومان
1,300,000 تومان
-
توضیحات : 2 فروردین به 5 فروردین
2,480,000 تومان
-
2,200,000 تومان
1,300,000 تومان
-
توضیحات : 3 به 6 فروردین
2,500,000 تومان
-
2,150,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 5 فروردین به 8 فروردین
2,500,000 تومان
-
2,150,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 9 فروردین به 12 فروردین
2,600,000 تومان
-
2,450,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 5 فروردین به 8 فروردین
2,600,000 تومان
-
2,450,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 9 فروردین به 12 فروردین
2,600,000 تومان
-
2,400,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 9 فروردین به 12 فروردین
2,600,000 تومان
-
2,450,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 11 فروردین به 14 فروردین
2,600,000 تومان
-
2,270,000 تومان
1,000,000 تومان
-
توضیحات : 12 فروردین به 15 فروردین
2,600,000 تومان
-
2,400,000 تومان
1,000,000 تومان
-
توضیحات : 13 فروردین به 16 فروردین
2,600,000 تومان
-
2,300,000 تومان
1,000,000 تومان
-
توضیحات : 13 فروردین به 16 فروردین
2,620,000 تومان
-
2,270,000 تومان
950,000 تومان
-
توضیحات : 28 اسفند به 2 فروردین
2,650,000 تومان
-
2,250,000 تومان
1,300,000 تومان
-
توضیحات : 2 اسفند به 5 فروردین
2,650,000 تومان
2,250,000 تومان
-
1,300,000 تومان
-
توضیحات : 3 به 6 فروردین
2,650,000 تومان
-
2,300,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 10 فروردین به 13 فروردین
2,650,000 تومان
-
2,400,000 تومان
1,000,000 تومان
-
توضیحات : 13 فروردین به 16 فروردین
2,660,000 تومان
-
2,450,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 4 به 7 فروردین
2,660,000 تومان
-
2,450,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 5 به 8 فروردین
2,660,000 تومان
-
2,450,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 6 به 9 فروردین
2,660,000 تومان
-
2,450,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 7 به 10 فروردین
2,700,000 تومان
-
2,300,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 10 فروردین به 13 فروردین
2,700,000 تومان
-
2,350,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 11 فروردین به 14 فروردین
2,750,000 تومان
2,500,000 تومان
-
1,300,000 تومان
-
توضیحات : 2 اسفند به 5 فروردین
2,750,000 تومان
-
2,500,000 تومان
1,300,000 تومان
-
توضیحات : 3 به 6 فروردین
2,750,000 تومان
-
2,400,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 11 فروردین به 14 فروردین
2,750,000 تومان
-
2,350,000 تومان
1,000,000 تومان
-
توضیحات : 12 فروردین به 15 فروردین
2,750,000 تومان
-
2,400,000 تومان
1,000,000 تومان
-
توضیحات : 12 فروردین به 15 فروردین
2,800,000 تومان
-
2,500,000 تومان
1,300,000 تومان
-
توضیحات : 1 فروردین به 4 فروردین
2,800,000 تومان
-
2,370,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 4 به 7 فروردین
2,800,000 تومان
-
2,370,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 5 به 8 فروردین
2,800,000 تومان
-
2,370,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 6 به 9 فروردین
2,800,000 تومان
-
2,370,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 7 به 10 فروردین
2,800,000 تومان
-
2,370,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 8به 11 فروردین
2,800,000 تومان
-
2,370,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 9 به 12 فروردین
2,800,000 تومان
-
2,370,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 9 فروردین به 12 فروردین
2,800,000 تومان
-
2,700,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 11 فروردین به 14 فروردین
2,800,000 تومان
-
2,500,000 تومان
1,000,000 تومان
-
توضیحات : 12 فروردین به 15 فروردین
2,850,000 تومان
-
2,630,000 تومان
950,000 تومان
-
توضیحات : 28 اسفند به 2 فروردین
2,850,000 تومان
-
2,450,000 تومان
13,000,000 تومان
-
توضیحات : 29 به 3 فروردین
2,850,000 تومان
-
2,750,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 10 فروردین به 13 فروردین
2,850,000 تومان
-
2,650,000 تومان
1,000,000 تومان
-
توضیحات : 12 فروردین به 15 فروردین
2,900,000 تومان
-
2,700,000 تومان
13,000,000 تومان
-
توضیحات : 29 به 3 فروردین
2,985,000 تومان
-
2,650,000 تومان
950,000 تومان
-
توضیحات : 28 اسفند به 2 فروردین
2,995,000 تومان
-
2,670,000 تومان
1,300,000 تومان
-
توضیحات : 3 به 6 فروردین
3,000,000 تومان
-
2,670,000 تومان
13,000,000 تومان
-
توضیحات : 29 اسفند به 3 فروردین
3,000,000 تومان
-
2,670,000 تومان
1,300,000 تومان
-
توضیحات : 2 فروردین به 5 فروردین
3,050,000 تومان
-
3,050,000 تومان
13,000,000 تومان
-
توضیحات : 29 اسفند به 3 فروردین
3,050,000 تومان
-
3,050,000 تومان
1,300,000 تومان
-
توضیحات : 1 فروردین به 4 فروردین
3,050,000 تومان
-
3,050,000 تومان
1,300,000 تومان
-
توضیحات : 2 فروردین به 5 فروردین
3,050,000 تومان
-
2,950,000 تومان
1,300,000 تومان
-
توضیحات : 3 به 6 فروردین
3,050,000 تومان
-
3,000,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 10 فروردین به 13 فروردین
3,050,000 تومان
-
3,000,000 تومان
1,000,000 تومان
-
توضیحات : 12 فروردین به 15 فروردین
3,150,000 تومان
-
2,850,000 تومان
1,300,000 تومان
-
توضیحات : 3 به 6 فروردین
3,150,000 تومان
-
3,000,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 11 فروردین به 14 فروردین
3,220,000 تومان
-
2,820,000 تومان
13,000,000 تومان
-
توضیحات : 29 اسفند به 3 فروردین
3,220,000 تومان
-
2,820,000 تومان
1,300,000 تومان
-
توضیحات : 1 فروردین به 4 فروردین
3,220,000 تومان
-
2,850,000 تومان
1,300,000 تومان
-
توضیحات : 2 فروردین به 5 فروردین
3,220,000 تومان
-
2,820,000 تومان
1,300,000 تومان
-
توضیحات : 3 به 6 فروردین
3,220,000 تومان
-
2,820,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 4 به 7 فروردین
3,220,000 تومان
-
2,820,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 5 به 8 فروردین
3,220,000 تومان
-
2,820,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 6 به 9 فروردین
3,220,000 تومان
-
2,820,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 7 به 10 فروردین
3,220,000 تومان
-
2,820,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 8به 11 فروردین
3,220,000 تومان
-
2,820,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 9 به 12 فروردین
3,220,000 تومان
-
2,820,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 9 فروردین به 12 فروردین
3,220,000 تومان
-
2,820,000 تومان
1,150,000 تومان
-
توضیحات : 11 فروردین به 14 فروردین
3,780,000 تومان
-
3,450,000 تومان
13,000,000 تومان
-
توضیحات : 29 اسفند به 3 فروردین
3,790,000 تومان
-
3,550,000 تومان
1,300,000 تومان
-
توضیحات : 2 فروردین به 5 فروردین
3,800,000 تومان
-
3,550,000 تومان
1,300,000 تومان
-
توضیحات : 1 فروردین به 4 فروردین
اطلاعات لازم
ردیف خدمت توضیحات
1 اقامت در هتل
2 بلیط رفت و برگشت
ردیف مدرک توضیحات
1 کارت ملی
2 شناسنامه
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خانم حاتم خان 09126702600
2 خانم کلهر 09126702600
توضیحات

قیمت ها به تومان می باشد.

برای خرید تورهای آخر هفته با کانتر مربوطه هماهنگ شود

تور ها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

ساعت کاری آژانس ایام معمولی ۹ صبح الی ۱۸ و پنجشنبه ها ۹ صبح الی ۱۴ می باشد.

جهت هماهنگی در ایام تعطیل و ساعات غیر اداری با شماره ۰۹۱۲۶۷۰۲۶۰۰ تماس حاصل فرمایید.