تور کیش نوروز 98

هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 3 تخته (هرنفر)
قیمت کودک با تخت
قیمت کودک بدون تخت
نوزاد
1,460,000 تومان
1,460,000 تومان
تومان
850,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : فروردین9
1,590,000 تومان
1,590,000 تومان
تومان
850,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : فروردین9
1,815,000 تومان
1,815,000 تومان
تومان
1,050,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : فروردین5
1,920,000 تومان
1,920,000 تومان
تومان
900,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : 28 اسفند
2,010,000 تومان
1,960,000 تومان
تومان
850,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : فروردین13
2,020,000 تومان
2,020,000 تومان
تومان
950,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : 29اسفند
2,030,000 تومان
1,750,000 تومان
تومان
850,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : فروردین13
2,100,000 تومان
2,100,000 تومان
تومان
900,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : 28 اسفند
2,105,000 تومان
1,950,000 تومان
تومان
850,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : فروردین13
2,110,000 تومان
1,990,000 تومان
تومان
850,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : فروردین13
2,140,000 تومان
2,050,000 تومان
تومان
850,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : فروردین9
2,170,000 تومان
2,170,000 تومان
تومان
920,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : 1فروردین
2,235,000 تومان
2,150,000 تومان
تومان
850,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : فروردین9
2,250,000 تومان
2,150,000 تومان
تومان
850,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : فروردین9
2,280,000 تومان
2,150,000 تومان
تومان
850,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : فروردین13
2,295,000 تومان
2,200,000 تومان
تومان
950,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : 29اسفند
2,295,000 تومان
2,150,000 تومان
تومان
850,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : فروردین9
2,300,000 تومان
2,200,000 تومان
تومان
950,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : 29اسفند
2,315,000 تومان
2,200,000 تومان
تومان
920,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : 1فروردین
2,320,000 تومان
2,200,000 تومان
تومان
920,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : 1فروردین
2,350,000 تومان
2,200,000 تومان
تومان
900,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : 28 اسفند
2,350,000 تومان
2,200,000 تومان
تومان
900,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : 28 اسفند
2,350,000 تومان
2,250,000 تومان
تومان
900,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : 28 اسفند
2,350,000 تومان
2,300,000 تومان
تومان
1,050,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : فروردین5
2,350,000 تومان
2,200,000 تومان
تومان
850,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : فروردین9
2,375,000 تومان
2,250,000 تومان
تومان
1,050,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : فروردین5
2,420,000 تومان
2,420,000 تومان
تومان
1,100,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : 2 فروردین
2,425,000 تومان
2,300,000 تومان
تومان
1,050,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : فروردین5
2,470,000 تومان
2,350,000 تومان
تومان
1,100,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : 2 فروردین
2,550,000 تومان
2,500,000 تومان
تومان
900,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : 28 اسفند
2,560,000 تومان
2,450,000 تومان
تومان
900,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : 28 اسفند
2,625,000 تومان
2,500,000 تومان
تومان
1,050,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : فروردین5
2,690,000 تومان
2,500,000 تومان
تومان
850,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : فروردین13
2,700,000 تومان
2,600,000 تومان
تومان
950,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : 29اسفند
2,700,000 تومان
2,600,000 تومان
تومان
950,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : 29اسفند
2,710,000 تومان
2,560,000 تومان
تومان
850,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : فروردین13
2,710,000 تومان
2,550,000 تومان
تومان
850,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : فروردین13
2,720,000 تومان
2,600,000 تومان
تومان
920,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : 1فروردین
2,750,000 تومان
2,500,000 تومان
تومان
1,100,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : 2 فروردین
2,820,000 تومان
2,700,000 تومان
تومان
850,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : فروردین9
2,840,000 تومان
2,700,000 تومان
تومان
850,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : فروردین9
2,870,000 تومان
2,750,000 تومان
تومان
1,100,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : 2 فروردین
2,880,000 تومان
2,750,000 تومان
تومان
950,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : 29اسفند
2,900,000 تومان
2,750,000 تومان
تومان
920,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : 1فروردین
2,920,000 تومان
2,800,000 تومان
تومان
920,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : 1فروردین
2,950,000 تومان
2,800,000 تومان
تومان
900,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : 28 اسفند
3,005,000 تومان
2,850,000 تومان
تومان
1,050,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : فروردین5
3,025,000 تومان
2,900,000 تومان
تومان
1,050,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : فروردین5
3,050,000 تومان
2,850,000 تومان
تومان
1,100,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : 2 فروردین
3,070,000 تومان
2,990,000 تومان
تومان
1,100,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : 2 فروردین
3,155,000 تومان
2,900,000 تومان
تومان
850,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : فروردین13
3,320,000 تومان
3,250,000 تومان
تومان
850,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : فروردین13
3,550,000 تومان
3,400,000 تومان
تومان
900,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : 28 اسفند
3,750,000 تومان
3,600,000 تومان
تومان
900,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : 28 اسفند
3,850,000 تومان
380,000 تومان
تومان
900,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : 28 اسفند
3,850,000 تومان
3,650,000 تومان
تومان
850,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : فروردین9
3,900,000 تومان
3,500,000 تومان
تومان
850,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : فروردین9
3,950,000 تومان
3,940,000 تومان
تومان
900,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : 28 اسفند
4,080,000 تومان
3,850,000 تومان
تومان
850,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : فروردین9
4,350,000 تومان
4,200,000 تومان
تومان
900,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : 28 اسفند
4,500,000 تومان
4,400,000 تومان
تومان
950,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : 29اسفند
4,500,000 تومان
4,200,000 تومان
تومان
950,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : 29اسفند
4,520,000 تومان
4,350,000 تومان
تومان
920,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : 1فروردین
4,520,000 تومان
4,200,000 تومان
تومان
920,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : 1فروردین
4,625,000 تومان
4,350,000 تومان
تومان
1,050,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : فروردین5
4,670,000 تومان
4,200,000 تومان
تومان
1,100,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : 2 فروردین
4,670,000 تومان
4,300,000 تومان
تومان
1,100,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : 2 فروردین
4,860,000 تومان
4,700,000 تومان
تومان
950,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : 29اسفند
4,880,000 تومان
4,700,000 تومان
تومان
920,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : 1فروردین
4,900,000 تومان
3,900,000 تومان
تومان
950,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : 29اسفند
5,050,000 تومان
4,800,000 تومان
تومان
1,100,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : 2 فروردین
6,400,000 تومان
5,900,000 تومان
تومان
950,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : 29اسفند
49,850,000 تومان
4,600,000 تومان
تومان
1,050,000 تومان
200,000 تومان
توضیحات : فروردین5
اطلاعات لازم
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 اقامت با صبحانه
ردیف مدرک توضیحات
1 شناسنامه
2 کارت ملی
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 آقای سیفی 09126702600
توضیحات

قیمت ها به تومان می باشد.

برای خرید تورهای آخر هفته با کانتر مربوطه هماهنگ شود

تور ها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

بلیط رفت و برگشت-اقامت هتل -استقبال فرودگاهی -ورودی سافاری و شهر بازی هایلند رایگان

نرخ کودک زیر 2 سال 200000 تومان می باشد.
ساعت کاری آژانس ایام معمولی ۹ صبح الی ۱۸ و پنجشنبه ها ۹ صبح الی ۱۴ می باشد.

جهت هماهنگی در ایام تعطیل و ساعات غیر اداری با شماره ۰۹۱۲۶۷۰۲۶۰۰ تماس حاصل فرمایید.

توضیحات نرخ های تور نوروز کیش