رفت
تاریخ های تور
برگشت
شنبه
13 آذر 1400
سه شنبه
16 آذر 1400
یکشنبه
14 آذر 1400
چهار شنبه
17 آذر 1400
یکشنبه
21 آذر 1400
چهار شنبه
24 آذر 1400
دوشنبه
22 آذر 1400
پنجشنبه
25 آذر 1400

تور استانبول از شیراز 3 شب و 4 روز

برنامه سفر
فرودگاه شیراز (شروع سفر)
 • SYZ فرودگاه شیراز
 • IST فرودگاه بین المللی استانبول
 • ترکیش
 • Economy
 • ساعت پرواز 02:30
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین المللی استانبول
 • IST فرودگاه بین المللی استانبول
 • SYZ فرودگاه شیراز
 • ایران ایر تور
 • Economy
 • ساعت پرواز 23:45
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه شیراز (پایان سفر)
هتل‌ها
اطلاعات هتل
قیمت 2 تخته (هرنفر)
قیمت 1 تخته
قیمت کودک با تخت
قیمت کودک بدون تخت
نوزاد
5,495,000 تومان
-
5,495,000 تومان
4,850,000 تومان
-
توضیحات : ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی-گشت شهری رایگان با ناهار -100 لیر تخفیف برای تست PCR در پرواز برگشت -در صورت مثبت بودن تست پی سی آر تا 48 ساعت قبل از پرواز تور بدون جریمه کنسل می گردد.
5,875,000 تومان
-
5,825,000 تومان
4,850,000 تومان
-
توضیحات : ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی-گشت شهری رایگان با ناهار -100 لیر تخفیف برای تست PCR در پرواز برگشت -در صورت مثبت بودن تست پی سی آر تا 48 ساعت قبل از پرواز تور بدون جریمه کنسل می گردد.
5,915,000 تومان
-
4,965,000 تومان
4,850,000 تومان
-
توضیحات : ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی-گشت شهری رایگان با ناهار -100 لیر تخفیف برای تست PCR در پرواز برگشت -در صورت مثبت بودن تست پی سی آر تا 48 ساعت قبل از پرواز تور بدون جریمه کنسل می گردد.
6,075,000 تومان
-
6,055,000 تومان
4,850,000 تومان
-
توضیحات : ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی-گشت شهری رایگان با ناهار -100 لیر تخفیف برای تست PCR در پرواز برگشت -در صورت مثبت بودن تست پی سی آر تا 48 ساعت قبل از پرواز تور بدون جریمه کنسل می گردد.
6,255,000 تومان
-
6,205,000 تومان
4,850,000 تومان
-
توضیحات : ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی-گشت شهری رایگان با ناهار -100 لیر تخفیف برای تست PCR در پرواز برگشت -در صورت مثبت بودن تست پی سی آر تا 48 ساعت قبل از پرواز تور بدون جریمه کنسل می گردد.
6,340,000 تومان
-
6,320,000 تومان
4,850,000 تومان
-
توضیحات : ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی-گشت شهری رایگان با ناهار -100 لیر تخفیف برای تست PCR در پرواز برگشت -در صورت مثبت بودن تست پی سی آر تا 48 ساعت قبل از پرواز تور بدون جریمه کنسل می گردد.
6,505,000 تومان
-
6,485,000 تومان
4,850,000 تومان
-
توضیحات : ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی-گشت شهری رایگان با ناهار -100 لیر تخفیف برای تست PCR در پرواز برگشت -در صورت مثبت بودن تست پی سی آر تا 48 ساعت قبل از پرواز تور بدون جریمه کنسل می گردد.
6,555,000 تومان
-
6,535,000 تومان
4,850,000 تومان
-
توضیحات : ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی-گشت شهری رایگان با ناهار -100 لیر تخفیف برای تست PCR در پرواز برگشت -در صورت مثبت بودن تست پی سی آر تا 48 ساعت قبل از پرواز تور بدون جریمه کنسل می گردد.
6,800,000 تومان
-
6,750,000 تومان
4,850,000 تومان
-
توضیحات : ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی-گشت شهری رایگان با ناهار -100 لیر تخفیف برای تست PCR در پرواز برگشت -در صورت مثبت بودن تست پی سی آر تا 48 ساعت قبل از پرواز تور بدون جریمه کنسل می گردد.
6,935,000 تومان
-
6,885,000 تومان
4,850,000 تومان
-
توضیحات : ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی-گشت شهری رایگان با ناهار -100 لیر تخفیف برای تست PCR در پرواز برگشت -در صورت مثبت بودن تست پی سی آر تا 48 ساعت قبل از پرواز تور بدون جریمه کنسل می گردد.
6,940,000 تومان
-
6,890,000 تومان
4,850,000 تومان
-
توضیحات : ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی-گشت شهری رایگان با ناهار -100 لیر تخفیف برای تست PCR در پرواز برگشت -در صورت مثبت بودن تست پی سی آر تا 48 ساعت قبل از پرواز تور بدون جریمه کنسل می گردد.
7,065,000 تومان
-
7,015,000 تومان
4,850,000 تومان
-
توضیحات : ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی-گشت شهری رایگان با ناهار -100 لیر تخفیف برای تست PCR در پرواز برگشت -در صورت مثبت بودن تست پی سی آر تا 48 ساعت قبل از پرواز تور بدون جریمه کنسل می گردد.
7,090,000 تومان
-
7,040,000 تومان
4,850,000 تومان
-
توضیحات : ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی-گشت شهری رایگان با ناهار -100 لیر تخفیف برای تست PCR در پرواز برگشت -در صورت مثبت بودن تست پی سی آر تا 48 ساعت قبل از پرواز تور بدون جریمه کنسل می گردد.
7,265,000 تومان
-
7,245,000 تومان
4,850,000 تومان
-
7,385,000 تومان
-
7,370,000 تومان
4,850,000 تومان
-
توضیحات : ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی-گشت شهری رایگان با ناهار -100 لیر تخفیف برای تست PCR در پرواز برگشت -در صورت مثبت بودن تست پی سی آر تا 48 ساعت قبل از پرواز تور بدون جریمه کنسل می گردد.
7,545,000 تومان
-
7,520,000 تومان
4,850,000 تومان
-
توضیحات : ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی-گشت شهری رایگان با ناهار -100 لیر تخفیف برای تست PCR در پرواز برگشت -در صورت مثبت بودن تست پی سی آر تا 48 ساعت قبل از پرواز تور بدون جریمه کنسل می گردد.
7,600,000 تومان
-
7,550,000 تومان
4,850,000 تومان
-
توضیحات : ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی-گشت شهری رایگان با ناهار -100 لیر تخفیف برای تست PCR در پرواز برگشت -در صورت مثبت بودن تست پی سی آر تا 48 ساعت قبل از پرواز تور بدون جریمه کنسل می گردد.
7,640,000 تومان
-
7,620,000 تومان
4,850,000 تومان
-
توضیحات : ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی-گشت شهری رایگان با ناهار -100 لیر تخفیف برای تست PCR در پرواز برگشت -در صورت مثبت بودن تست پی سی آر تا 48 ساعت قبل از پرواز تور بدون جریمه کنسل می گردد.
7,740,000 تومان
-
7,720,000 تومان
4,850,000 تومان
-
توضیحات : ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی-گشت شهری رایگان با ناهار -100 لیر تخفیف برای تست PCR در پرواز برگشت -در صورت مثبت بودن تست پی سی آر تا 48 ساعت قبل از پرواز تور بدون جریمه کنسل می گردد.
8,285,000 تومان
-
8,265,000 تومان
4,850,000 تومان
-
توضیحات : ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی-گشت شهری رایگان با ناهار -100 لیر تخفیف برای تست PCR در پرواز برگشت -در صورت مثبت بودن تست پی سی آر تا 48 ساعت قبل از پرواز تور بدون جریمه کنسل می گردد.
8,675,000 تومان
-
8,625,000 تومان
4,850,000 تومان
-
توضیحات : ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی-گشت شهری رایگان با ناهار -100 لیر تخفیف برای تست PCR در پرواز برگشت -در صورت مثبت بودن تست پی سی آر تا 48 ساعت قبل از پرواز تور بدون جریمه کنسل می گردد.
9,365,000 تومان
-
9,315,000 تومان
4,850,000 تومان
-
توضیحات : ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی-گشت شهری رایگان با ناهار -100 لیر تخفیف برای تست PCR در پرواز برگشت -در صورت مثبت بودن تست پی سی آر تا 48 ساعت قبل از پرواز تور بدون جریمه کنسل می گردد.
10,345,000 تومان
-
10,245,000 تومان
4,850,000 تومان
-
توضیحات : ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی-گشت شهری رایگان با ناهار -100 لیر تخفیف برای تست PCR در پرواز برگشت -در صورت مثبت بودن تست پی سی آر تا 48 ساعت قبل از پرواز تور بدون جریمه کنسل می گردد.
10,790,000 تومان
-
10,690,000 تومان
4,850,000 تومان
-
توضیحات : ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی-گشت شهری رایگان با ناهار -100 لیر تخفیف برای تست PCR در پرواز برگشت -در صورت مثبت بودن تست پی سی آر تا 48 ساعت قبل از پرواز تور بدون جریمه کنسل می گردد.
10,940,000 تومان
-
10,890,000 تومان
4,850,000 تومان
-
توضیحات : ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی-گشت شهری رایگان با ناهار -100 لیر تخفیف برای تست PCR در پرواز برگشت -در صورت مثبت بودن تست پی سی آر تا 48 ساعت قبل از پرواز تور بدون جریمه کنسل می گردد.
اطلاعات لازم
ردیف خدمت توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 اقامت در هتل
3 لیدر محلی
4 بیمه مسافرتی
5 گشت شهری
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خانم حاتم خان 09022002262
2 خانم کلهر 09022002262
3 آقای سیفی 09126702600
4 خانم چهاردولی 09126702600
5 خانم عسگری 09126702600
توضیحات

شیراز یکی از مبداهایی هستش که تمامی مسافران تور استانبول میتوانند از آن به استانبول به صورت مستقیم سفر کنند. مدتی قبل، مسافرین شیراز به استانبول ابتدا باید به تهران سفر میکردند تا از آنجا به استانبول بروند. اما مدتی میشود اجازه پرواز مستقیم از مبدا شیراز به استانبول داده شده و شیراز هم اکنون یکی از پرفروش ترین مبداها به سمت استانبول تبدیل شده است.

نرخ تور استانبول از شیراز چگونه است؟

همانطور که در مطلب تور استانبول از تبریز خواندید کم بودن فاصله بین تبریز و استانبول باعث کاهش نرخ پروازی مبدا تبریز به مقصد استانبول میشود. اما این مورد در تور استانبول از شیراز کاملا برعکس صدق میکند و فاصله میان شیراز و استانبول به دلیل مسافت طولانی تری که دارد باعث میشود قیمت پرواز کمی از مبدا تهران بیشتر باشد.

راه هایی که مسافران میتوانند از شیراز به استانبول سفر کنند

برای رفتن به تور استانبول از شیراز راه های مختلفی وجود دارد که برخی از این راه ها به راحتی و بعضی از آنها به سختی انجام میشود اما با این حال شما با این روش ها میتوانید از مبدا شیراز به شهر استانبول سفر کنید.

1- هواپیما سریع ترین راه سفر به تور استانبول از مبدا شیراز میباشد و سفر با هواپیما بالطبع پرداخت پول بیشتری را شامل می‌باشد.

2- اتوبوس یکی دیگر از راه های مسافرت به استانبول میباشد اما در شیراز به علت تکمیل نشدن اتوبوس هیچوقت این سفر انجام نشده است و به همین دلیل متقاضیان سفر با اتوبوس باید به تهران بیایند و از آنجا با اتوبوس به استانبول سفر کنند که این راه به خودی خود دو روز طول میکشد.

3- ماشین شخصی یکی دیگر از راه هایی است که شما میتوانید با استفاده از آن به استانبول بروید که برای این روش که بسیار هم سخت و مشکل میباشد شما نیاز به دریافت گواهینامه بین المللی دارید و پرداخت هزینه های متعدد.

تور استانبول از شیراز با چه پروازهایی انجام می‌شود؟

تور استانبول از شیراز را ایرلاین هایی نظیر ترکیش و ایران ایر تور انجام میدهند و مسافرین تور استانبول از شیراز طبق آخرین آمارهایی که توسط شرکت ما آن را جمع آوری کرده حاکی از درصد رضایت بالای مسافرین تور استانبول از شیراز دارد.

آژانس قصرشایان رویایی آماده رزرو تور استانبول از تمامی مسیرها همانند همین تور استانبول از شیراز میباشد.