گردشگری
15 مهر ، 1399
قصر شایان
گردشگری
0 کامنت
حذف ترکیه از فهرست سفر امن بریتانیا
13 مهر ، 1399
قصر شایان
گردشگری
0 کامنت
میزان خسارت لغو پرواز های ترکیه به مسافران
01 شهریور ، 1399
قصر شایان
گردشگری
0 کامنت
احتمال کنسل شدن پرواز های ترکیه در  11 شهریور
28 مرداد ، 1399
قصر شایان
گردشگری
0 کامنت
شروع مجدد پرواز های ترکیه به ایران از 11 شهریور
مطالب این صفحه به پایان رسید
No more pages to load